Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku,

 

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” przekazujemy informacje że:

 

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu villapepita.pl jest Merida Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336, dane kontaktowe Administratora danych osobowych: adres email villapepita@villapepita.pl,

 

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
 1. świadczenia usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych, w tym prawidłowego przeprowadzenia transakcji, na podstawie zgody udzielonej podczas dokonywania rezerwacji w Serwisie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w Serwisie villapepita.pl, , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

Przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą.

 

 • Dokonanie rezerwacji w Serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem danych i wykonania zawartej umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia dokonanie rezerwacji w Serwisie villapepita.pl. Dokonanie rezerwacji w serwisie wymaga podania następujących danych osobowych:
 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwa w przypadku podmiotów gospodarczych;
 3. numer telefonu kontaktowego.

 

 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 • Odbiorcami danych osobowych będą:
 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Serwisu villapepita.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
 2. podmioty współpracujące przy obsłudze Serwisu villapepita.pl,- na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 3. podmiot świadczący usługi płatności on-line – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.