§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki rezerwacji i sprzedaży noclegów w villaklara.pl oferowanych do sprzedaży przez:

ATOS Michał Starzyński
Kasztanowa 6/2
53-125 Wrocław
NIP 8992605436
REGON 021100449

zwanego dalej „Apartamentami” (Rolę biura obsługi klienta pełni recepcja znajdująca się w Villa Klara (adres: ul. Sanatoryjna 12, 57-514 Międzygórze, Polska)).

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać rezerwacji w naszych apartamentach www.villaklara.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.

3. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego systemu rezerwacji online. Wypełnienia formularza zamówienia (rezerwacji) jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej www.villaklara.pl

2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów są Apartamenty.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

4. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nas swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Apartamentów zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 Oferowany towar i cena

1. Wszelkie informacje dotyczące noclegów oferowanych przez Apartamenty za pośrednictwem www.villaklara.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją oferowanych przez nas miejsc noclegowych.

2. Wszystkie ceny podawane na villaklara.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji

1. W celu dokonania zakupu określonego noclegu, użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie villaklara.pl. Wysłanie formularza rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.

3. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności noclegów na skutek czynników niezależnych od Apartamentów. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

4. Klient potwierdza rezerwację dokonując płatności w wybrany przez siebie sposób.

5. Paragon lub faktura vat zostaną wydane Klientowi w biurze obsługi klienta tj. w Villa Klara (adres: ul. Sanatoryjna 12, 57-514 Międzygórze, Polska).

§ 5 Formy płatności za noclegi

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

i)   przelewem bankowym (przedpłata);
ii)  za pośrednictwem systemu przelewy24*;
iii) na miejscu – gotówką

*operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem okresu rezerwacji. Klient powinien również wysłać informację o odstąpieniu od rezerwacji na maila villaklara@villaklara.pl.

2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Apartamentów oraz na wskazany adres e-mail. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego i dostarczenia maila.

3. Po otrzymaniu przez Apartamenty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego noclegu / rezerwacji.

4. W przypadku zwrotu późniejszego niż na 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji Klientowi przepada zaliczka stanowiąca 30% wartości całej rezerwacji.

§ 7 Procedura  reklamacyjna

1. Procedury reklamacyjne są zgodne z ustawą z dnia 27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176).

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Apartamenty zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego).

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI VILLAKLARA.PL

Zasadą villaklara.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników podczas korzystania z Serwisu sformułowana zostaje niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu Serwisu.
Zbieranie Danych Osobowych w Serwisie odbywa się z inicjatywy użytkownika lub automatycznie, w zależności od rodzaju danych. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób użytkownik wyraźnie i jednoznacznie akceptuje zasady obowiązujące w Polityce Prywatności.
Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie. Termin „Dane Osobowe” oznacza wszelkie informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest villaklara.pl:
Michał Starzyński „Atos”
Numer NIP  8992605436
Numer REGON 021100449
al. Kasztanowa 6 lok. 2, 53 – 125
Wrocław, powiat Wrocław,
woj. DOLNOŚLĄSKIE,
który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm

III. ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie, Rejestracja w Serwisie oraz wprowadzenie Danych Osobowych w indywidualnym Koncie Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na umieszczenie ich w bazie Danych Osobowych Operatora.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Danych Osobowych przez Operatora odbywa się w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści oraz realizacji Usług świadczonych przez Serwis. Dane Osobowe przetwarzane w Serwisie będą wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda Użytkownika.
Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Operatora dla celów marketingowych lub innych, w tym także w prawnie usprawiedliwionych celach Operatora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Operatora oraz firm z nim współpracujących.
Operator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) Danych Osobowych Użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Operatora Dane Osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

V. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji Dane Osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.
Operator uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług wobec Użytkownika, który pomimo zmiany Danych Osobowych, nie dokonał ich aktualizacji w Serwisie.

VI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Operator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie.